سه شنبه 08 خرداد 1403
دانشگاه علوم پزشکی همدان

لیست اخبار صفحه :1
انتخاب دو عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی به عنوان اعضای هیات مدیره انجمن علمی مدیریت پرستاری ایران

انتخاب دو عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی به عنوان اعضای هیات مدیره انجمن علمی مدیریت پرستاری ایران

دکتر امیرصادقی و آقای مهرداد ملکی از اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی به ترتیب به عنوان دبیر و عضو هیات مدیره انجمن علمی مدیریت پرستاری ایران انتخاب شدند.