دوشنبه 25 تیر 1403
دانشگاه علوم پزشکی همدان

واحد ترجمه و توانمندسازی

معرفی 

کمیته ترجمه و توانمندسازی به منظور توسعه فعالیتهای پژوهشی پژوهشگران و اساتید،گسترش دانش و ارتباط با جوامع بین المللی در دانشکده پرستاری و مامایی فعالیت می نماید.

کارشناس و مترجم : مبینا رنگچیان

 

شرح وظایف :

 کارشناس این واحد مسئولیت های متفاوتی در حوزه پژوهش و ترجمه دارند. در ادامه به شرح  وظایف این واحد پرداخته می شود

  1. ترجمه مقالات علمی، پایان نامه ها، کتب و مقالات تخصصی به زبان  انگلیسی
  2. بررسی دقیق ترجمه ها و اطمینان حاصل از دقت و صحت آن ها
  3. تدوین چک لیست های ترجمه و رعایت استانداردهای بین المللی در این زمینه
  4. برگزاری دوره ها و کارگاه ها جهت توانمند سازی اساتید و دانشجویان در زمینه زبان انگلیسی
  5. همکاری با سایر واحدهای دانشگاهی به منظور  ارتباط با سایر دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی بین المللی
  6. برگزاری دوره های آموزشی جهت توانمندی اساتید و دانشجویان به منظور شرکت در آزمونهای  MSRT  و IELTS

کارشناس این واحد با همراهی سایر اساتید دانشکده در جهت ارتقاء و بهبود فعالیتهای علمی و پژوهشی در حوزه پرستاری و مامایی فعالیت می نماید.

آدرس پست الکترونیک :   nursing.midwifery1translator@gmail.com

این واحد در حال حاضر تنها به اعضای مجموعه دانشگاه علوم پزشکی همدان خدمات ارائه می دهد و از پاسخگویی به درخواستهای خارج از مجموعه معذوراست.

همکار گرامی برای ارسال مقاله جهت ترجمه یا ویرایش  اینجا  کلیک نمایید .