دوشنبه 25 تیر 1403
دانشگاه علوم پزشکی همدان

نام و نام خانوادگی : سیده زهرا معصومی قاضی نوری

مرتبه علمی : استاد

مدرک تحصیلی : P.hd بهداشت باروری

شماره تماس : 38380583-38380572-081

شماره داخلی :204

ایمیل: zahra.masoomi@umsha.ac.ir

شناسه علمی (CV)

برنامه هفتگی