یکشنبه 26 فروردین 1403
دانشگاه علوم پزشکی همدان

برنامه ملاقات حضوری رئیس و معاونین دانشکده با دانشجویان

نام و نام خانوادگی روز ساعت
خانم دکتر معصومی- ریاست دانشکده سه شنبه - چهارشنبه - پنج شنبه 10 الی  12
خانم دکتر محمدی - معاون آموزشی یک شنبه - دوشنبه - سه شنبه 8   الی  10
خانم دکتر چراغی- معاون تحصیلات تکمیلی دوشنبه - سه شنبه - چهارشنبه 10  الی 12
خانم دکتر صادقیان- معاون پژوهشی دوشنبه - چهارشنبه 10 الی  12
آقای مهندس کاووسی - معاون اداری و مالی شنبه -دوشنبه - چارشنبه 10  الی 12