دوشنبه 25 تیر 1403
دانشگاه علوم پزشکی همدان
مرکز تحقیقات مادر و کودک
وب سایت مرکز تحقیقات مادر و کودک
رئیس مرکز : سرکار خانم دکتر فریده کاظمی
به منظور گسترش پژوهش و دانایی محور کردن فعالیتها و ارائه راه حل مبتنی بر کاربرد نتایج تحقیق در امور بهداشتی - درمانی، مرکز تحقیقات مراقبتهای مادر و کودک ( پرستاری و مامایی ) دانشگاه با موافقت اصولی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1388 تاسیس گردیده است. این مرکز در مورخ 88/4/6 موافقت اصولی و در مورخ 96/5/1 موافقت قطعی را دریافت نمود. اقدام پژوهی در توانمندسازی سلامت مادران در ابعاد زیستی، روانی، اجتماعی،  معنوی، فرهنگی و تحقیقات کمّی و کیفی و تلفیقی جهت نظریه پردازی، الگو سازی و ابزار سازی در زمینه سلامت زنان در مقاطع مختلف زندگی یکی از اهداف این مرکز می باشد.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
مرکز تحقیقات مراقبت بیماری های مزمن در منزل
وب سایت مرکز تحقیقات مراقبت بیماری های مزمن در منزل
رئیس مرکز : خانم دکتر عفت صادقیان، دکترای تخصصی پرستاری

مرکز تحقیقات مراقبت بیماریهای مزمن در منزل ایجاد بستر مناسب جهت ارتقاء مراقبت از بیماریهای مزمن بویژه در منزل با انجام پژوهشهای علمی ، بنیادی ، کاربردی و تخصصی بمنظورارتقاء سطح سلامت جامعه و فراهم نمودن زمینه خلاقیت ،نوآوری و تولید دانش مراقبت از بیماریهای مزمن است .

امید است این مرکز با ارائه خدمات خود بتواند جنبشی برای ارتقای سطح کیفیت آموزش ، پژوهش و مراقبت ایجاد نموده و درنهایت با انجام رسالت خود و حرکت در جهت چشم انداز تعیین شده بتواند به نیازهای جامعه پاسخ داده و منشاء اثری برای ارائه خدمات ارزنده به حرفه و علم مراقبت از بیماریهای مزمن و جامعه باشد .

تاریخچه مرکز :

با توجه به افزایش بیماران مزمن و به منظور توسعه و ارائه مراقبتهای موثر به آنان و گسترش پژوهش و توسعه سیستم بهداشتی ، درمانی مرکز تحقیقات مراقبت بیماریهای مزمــن در منزل از ابتدای سال 1390 برای راه اندازی و اخذ موافقت اقدامات لازم بعمل آمد و در مــورخ 1390/9/28 موفق به اخذ موافقت اصولی و در مورخ 1398/02/29 موفق به اخذ موافقت قطعی از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی گردید. از تاریخ 1391/03/30 دکتر علی بیگمرادی بعنـوان ریاست مــرکز انتخاب گردید.

مرکز تحقیقات مراقبت بیماریهای مزمن در منزل با انجام پژوهشهای علمی ، بنیادی ، کاربردی و تخصصی بمنظورارتقاء سطح سلامت جامعه و فراهم نمودن زمینه خلاقیت ،نوآوری و تولید دانش مراقبت از بیماریهای مزمن است .

امید است این مرکز با ارائه خدمات خود بتواند جنبشی برای ارتقای سطح کیفیت آموزش ، پژوهش و مراقبت ایجاد نموده و درنهایت با انجام رسالت خود و حرکت در جهت چشم انداز تعیین شده بتواند به نیازهای جامعه پاسخ داده و منشاء اثری برای ارائه خدمات ارزنده به حرفه و علم مراقبت از بیماریهای مزمن و جامعه باشد .