دوشنبه 25 تیر 1403
دانشگاه علوم پزشکی همدان

اسامی رؤسای دانشکده

نام و ﻧﺎمﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺳﺎلﺷﺮوع ماه و سال خاتمه
ﺧﺎﻧﻢﻣﻬﻮش ﺻﺎﻟﺢ 1365 1367
ﺧﺎﻧﻢدﮐﺘﺮﻓﺎﻃﻤﻪ زراﻋﺘﯽ 1367 1374
آﻗﺎی دﮐﺘﺮﻓﺮﯾﺪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻨﯽ 1374 1375
آﻗﺎیﻋﻠﯽاﺻﻐﺮ ﺣﯿﺪری 1375 ﺧﺮداد 1380
آﻗﺎیﺳﻌﯿﺪ ﺑﺸﯿﺮﯾﺎن ﺧﺮداد 1380 1380 ﺷﻬﺮﯾﻮر
آﻗﺎی اﻣﯿﺮ ﺻﺎدﻗﯽ 1380 ﺷﻬﺮﯾﻮر 1385 ﺷﻬﺮﯾﻮر
ﺧﺎﻧﻢﻃﯿﺒﻪ آرﺗﯿﻤﺎﻧﯽ 1385 ﺷﻬﺮﯾﻮر 1389  آﺑﺎن
ﺧﺎﻧﻢدﮐﺘﺮﭘﺮﯾﺴﺎ ﭘﺎرﺳﺎ 1389 آﺑﺎن 1391 اردﯾﺒﻬﺸﺖ
آﻗﺎیﻏﻼمﺣﺴﯿﻦ ﻓﻼﺣﯽﻧﯿﺎ 1391  اردﯾﺒﻬﺸﺖ 1392  دیﻣﺎه
آﻗﺎی دﮐﺘﺮﺧﺪاﯾﺎر ﻋﺸﻮﻧﺪی 1392 ﺑﻬﻤﻦ آذر 1400
خانم دکتر زهرا معصومی قاضی نوری آذر1400 ادامه دارد