دوشنبه 25 تیر 1403
دانشگاه علوم پزشکی همدان
لیست اخبار صفحه :1
جلسه هماهنگی برگزاری اولین کنگره بین المللی دانشجویی پرستاری و مامایی ابن سینا

جلسه هماهنگی برگزاری اولین کنگره بین المللی دانشجویی پرستاری و مامایی ابن سینا

جلسه هماهنگی اولین کنفرانس بین المللی دانشجویی پرستاری و مامایی ابن سینا در آبان سال جاری باحضور دکترشکوهی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه و دکتر معصومی رییس دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد.