یکشنبه 26 فروردین 1403
دانشگاه علوم پزشکی همدان

کتابخانه

مسؤول کتابخانه : زهرا سرمدی

داخلی :349

شرح وظایف مسئول کتابخانه

-
شماره گذاری و ثبت و مهر کردن کتاب و مجلات جدید و تنظیم آن در قفسه ها مطابق سیستم کتابداری جاری در کتابخانه .

- تحویل دادن کتب به مراجعین و پس گرفتن آن و تهیه فهرست کتب امانتی که مسترد نگردیده است .
- طبقه بندی کتب و مجلات و کاتالوگ نویسی و تهیه فهرست کتب و مجلات در کتابخانه .
- تعیین و تهیه فهرست طبقه بندی و بسط و تعمیم و تجدید نظر در آنها بر حسب احتیاجات خاص و کنترل نهایی کتابهای فهرست شده و طبقه بندی شده .

- انتخاب وتعیین کتب جدید که باید برای کتابخانه تهیه شود

- انجام فعالیت های مربوط به سفارش و دریافت کتب

- پیشنهاد و تامین اعتبارات لازم جهت تکمیل و توسعه کتابخانه .
-مطالعه و بررسی احتیاجات مراجعه کنندگان به کتابخانه از نظر مواد خواندنی .
-تهیه آئین نامه و دستورالعمل های لازم جهت استفاده از کتب و اداره کتابخانه
-اخذ تماس با کتابخانه و مجامع علمی و فرهنگی بمنظور جمع آوری کتب مورد نیاز مرکز و تبادل نظر و ارائه نظرات مشورتی و تخصصی .
- شرکت در دوره های آموزشی شغلی به منظور افزایش مهارتهای شغلی .
- انجام سایر امور محوله در زمینه شغلیبا نظر مقام مافوق .

کارشناس : زهرا کرمی

شرح وظایف کارکنان کتابخانه

- پیگیری و افزایش دسترسی به منابع و عرضه فعالانه خدمات  
- ارائه خدمات عضوگیری از کاربران اعم از هیئت علمی، دستیاران، دانشجویان و همکاران
- انجام امور ثبت کتاب و به طورکلی کلیه مراحل آماده سازی کتاب تا انتقال آنها به قفسه
- انجام امور خرید کتاب از ناشران و هماهنگی با آنان جهت خرید منابع به روز و مورد نیاز کاربران
- انجام امور امانت،  بازگشت و تمدیدکتاب و جایگذاری کتب در قفسه های مربوطه
- پیگیری کتب تاخیری
- انجام اموری از قبیل وجین منابع، قفسه خوانی و اعلام کتب مفقودی مطابق آیین نامه
- پاسخگویی به مراجعین
- انجام امور تسویه حساب اعضا و ارجاع آنان به مسئول کتابخانه برای نهایی کردن تسویه
- حفاظت و توسعه مجموعه منابع