دوشنبه 25 تیر 1403
دانشگاه علوم پزشکی همدان

لیست اخبار صفحه :1
جلسه هماهنگی برگزاری اولین کنگره بین المللی دانشجویی پرستاری و مامایی ابن سینا

جلسه هماهنگی برگزاری اولین کنگره بین المللی دانشجویی پرستاری و مامایی ابن سینا

جلسه هماهنگی اولین کنفرانس بین المللی دانشجویی پرستاری و مامایی ابن سینا در آبان سال جاری باحضور دکترشکوهی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه و دکتر معصومی رییس دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد.

انتخاب دو عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی به عنوان اعضای هیات مدیره انجمن علمی مدیریت پرستاری ایران

انتخاب دو عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی به عنوان اعضای هیات مدیره انجمن علمی مدیریت پرستاری ایران

دکتر امیرصادقی و آقای مهرداد ملکی از اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی به ترتیب به عنوان دبیر و عضو هیات مدیره انجمن علمی مدیریت پرستاری ایران انتخاب شدند.