یکشنبه 26 فروردین 1403
دانشگاه علوم پزشکی همدان

رابطین

رابط تجهیزات پراتیک : خانم لیلا کریمی

رابط ایمنی : آقای فرهاد لباسی

رابط آتش نشانی : داریوش پیرمرادی