یکشنبه 26 فروردین 1403
دانشگاه علوم پزشکی همدان

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

آدرس : همدان - بلوار شهید فهمیده - روبروی پارک مردم - دانشگاه علوم پزشکی همدان - دانشکده پرستاری و مامایی
 
شماره تماس : ۳۸۳۸۰۵۳۵
 
شماره دورنگار: ۳۸۳۸۰۴۴۷
 
ایمیل : midnurse@umsha.ac.ir