۱۴۰۱ پنج شنبه ۲۹ ارديبهشت
دانشگاه علوم پزشکی همدان
اسامی رؤسای دانشکده

ماه و سال خاتمه

ﺳﺎلﺷﺮوع

نام و ﻧﺎمﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ

ردﯾﻒ

1367

1365

ﺧﺎﻧﻢﻣﻬﻮش ﺻﺎﻟﺢ

1

1374

1367

ﺧﺎﻧﻢدﮐﺘﺮﻓﺎﻃﻤﻪ زراﻋﺘﯽ

2

1375

1374

آﻗﺎی دﮐﺘﺮﻓﺮﯾﺪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻨﯽ

3

ﺧﺮداد 1380

1375

آﻗﺎیﻋﻠﯽاﺻﻐﺮ ﺣﯿﺪری

4

1380 ﺷﻬﺮﯾﻮر

ﺧﺮداد 1380

آﻗﺎیﺳﻌﯿﺪ ﺑﺸﯿﺮﯾﺎن

5

1385 ﺷﻬﺮﯾﻮر

1380 ﺷﻬﺮﯾﻮر

آﻗﺎی اﻣﯿﺮ ﺻﺎدﻗﯽ

6

1389  آﺑﺎن

1385 ﺷﻬﺮﯾﻮر

ﺧﺎﻧﻢﻃﯿﺒﻪ آرﺗﯿﻤﺎﻧﯽ

7

1391 اردﯾﺒﻬﺸﺖ

1389 آﺑﺎن

ﺧﺎﻧﻢدﮐﺘﺮﭘﺮﯾﺴﺎ ﭘﺎرﺳﺎ

8

1392  دیﻣﺎه

1391  اردﯾﺒﻬﺸﺖ

آﻗﺎیﻏﻼمﺣﺴﯿﻦ ﻓﻼﺣﯽﻧﯿﺎ

9

آذر 1400

1392 ﺑﻬﻤﻦ

آﻗﺎی دﮐﺘﺮﺧﺪاﯾﺎر ﻋﺸﻮﻧﺪی

10

ادامه دارد

آذر1400

خانم دکتر زهرا معصومی قاضی نوری

11

تاریخ به روز رسانی:
1400/11/04
تعداد بازدید:
178
Powered by DorsaPortal