شنبه ٢٨ فروردين ١٤٠٠
دسترسی آسان
نظرسنجی
محتوای وب سایت چقدربه نیازهای شما پاسخ می دهد؟

خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم

معرفی و وظایف گروه

 

معرفی و وظایف گروه

گروه آموزشی پرستاری (روانپرستاری، مدیریت پرستاری)

گروه پرستاری در سال 1374 شروع به کار نمود. در حال حاضر دارای پنج عضو هیئت علمی می باشد:

-      آقای دکتر فرشید شمسایی، استاد و هیئت علمی روانپرستاری

-      آقای دکتر امیر صادقی، دانشیار و هیئت علمی مدیریت پرستاری

-      خانم دکتر عفت صادقیان، دانشیار و هیئت علمی روانپرستاری

-      خانم دکتر زهرا پورفرزاد، استادیار و هیئت علمی مدیریت پرستاری

-      آقای مهرداد ملکی، مربی و هیئت علمی مدیریت پرستاری

فعالیتهای آموزشی

   -   واحدهای تئوری و کارآموزی در سطح کارشناسی پرستاری و مامایی و کاردانی فوریت های پزشکی:

                -  واحدهای تئوری و کارآموزی در سطح کارشناسی ارشد روانپرستاری

                -  واحدهای تئوری و کارآموزی در سطح کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری

                -  همکاری در رشته کاردانی فوریت های پزشکی

    -  مشارکت در تحصیلات تکمیلی در مقطع کارشناسی ارشد پرستاری (کودکان و داخلی جراحی) و پرستاری مراقبت های ویژه

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

کد درس

دوره

کارشناسی

1

اصول مدیریت خدمات پرستاری

2 واحد نظری

15025950

کارشناسی پیوسته پرستاری

2

کارآموزی در عرصه اصول مدیریت خدمات پرستاری

2 واحد کارآموزی

15026220

کارشناسی پیوسته پرستاری

3

تحقیق در پرستاری


5/1 واحد (1 واحد نظری- 5/0 واحد عملی)

15025680

کارشناسی پیوسته پرستاری

4

فرآیند آموزش بیمار


1 واحد (5/0 واحد نظری- 5/0 واحد عملی)

15025750

کارشناسی پیوسته پرستاری

5

اصول و مهارتهای پرستاری


4 واحد (5/2 واحد نظری- 5/1 واحد عملی)

15025760

کارشناسی پیوسته پرستاری

6

اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای


5/1 واحد (1 واحد نظری- 5/0 واحد عملی)

15025770

کارشناسی پیوسته پرستاری

7

اصول مدیریت و کاربرد آن در مامایی


2 واحد نظری

15524300

کارشناسی پیوسته مامایی

8

مدیریت و ارتقاء کیفیت در بهداشت مادر و کودک و باروری (بهداشت 5)

1 واحد نظری

15527230

کارشناسی پیوسته مامایی

9

کارآموزی در عرصه مدیریت و کاربرد آن در مامائی

1 واحد کارآموزی

15528380

کارشناسی پیوسته مامایی

10

سلامت تکنسین

5/0 واحد نظری

15540900

کارشناسی ناپیوست فوریتهای پزشکی

11

روانشناسی فردی و اجتماعی


2 واحد نظری


15025720

کارشناسی پیوسته پرستاری

12

پرستاری بهداشت روان


2 واحد نظری


15025930

کارشناسی پیوسته پرستاری

13

پرستاری بیماری های روان


2 واحد نظری


15025940

کارشناسی پیوسته پرستاری

کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری

14

مدیریت مراقبت مبتنی بر شواهد بر اساس نظریه های پرستاری

3 واحد (2 واحد نظری-1واحد کارآموزی)

19050400

کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری

15

نظریه های نوین مدیریت و رهبری در پرستاری

2 واحد

19050500

کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری

16

جامعه شناسی و مدیریت رفتار سازمانی

3 واحد (2 واحد نظری- 1 واحد کارآموزی)

19050600

کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری

17

برنامه ریزی راهبردی و عملیاتی در پرستاری

2 واحد (1 واحد نظری- 1 واحد کارآموزی)

19050700

کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری

18

مدیریت منابع انسانی


3 واحد (2 واحد نظری- 1 واحد کارآموزی)

19050800

کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری

19

اخلاق و قانون در مدیریت پرستاری


2 واحد (1 واحد نظری- 1 واحد کارآموزی)

19050900

کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری

20

الگوهای کیفیت و اعتباربخشی خدمات پرستاری

3 واحد (2 واحد نظری- 1 واحد کارآموزی)

19051000

کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری

21

مدیریت مراقبت های خاص پرستاری


2 واحد (1 واحد نظری- 1 واحد کارآموزی)

19051100

کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری

22

سیاست گذاری و اقتصاد سلامت


3 واحد (2 واحد نظری- 1 واحد کارآموزی)

19051200

کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری

23

مدیریت بحران در نظام سلامت


2 واحد (5/1 واحد نظری- 5/0 واحد کارآموزی)

19051300

کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری

24

سمینار مدیریت موردی

1 واحد عملی

19051400

کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری

کارشناسی ارشد روانپرستاری

25

اخلاق حقوق و قانون در روان پرستاري


5/1 واحد (1 واحد نظری و 5/0 واحد عملی)

19010300

کارشناسی ارشد روانپرستاری

26

نظریه ها، الگوهاي روان پرستاري


2 واحد (5/1 واحد نظری و 5/0 واحد کارآموزی)

19010400

کارشناسی ارشد روانپرستاری

27

اصول سلامت روان و روان

پرستاري

5/1 واحد (1 واحد نظری و 5/0 واحد کارآموزی)

19010800

کارشناسی ارشد روانپرستاری

28

داروشناسی اختصاصی


5/1 واحد (1 واحد نظری و 5/0 واحد کارآموزی)

19010700

کارشناسی ارشد روانپرستاری

29

روش هاي آموزشی


5/1 واحد (1 واحد نظری و 5/0 واحد عملی)

19010600

کارشناسی ارشد روانپرستاری

30

اصول مشاوره در روان پرستاري


1 واحد (5/0 واحد نظری و 5/0 واحد کارآموزی)

19010900

کارشناسی ارشد روانپرستاری

31

اختلالات روانی بزرگسالان و  مراقبتهاي روان پرستاري

2 واحد (1 واحد نظری و 1 واحد کارآموزی)

19011000

کارشناسی ارشد روانپرستاری

32

مداخلات روان پرستاري فرد


2 واحد (1 واحد نظری و 1 واحد کارآموزی)

19011100

کارشناسی ارشد روانپرستاری

33

مداخلات روان پرستاري کودکان و نوجوانان


2 واحد (1 واحد نظری و 1 واحد کارآموزی)

19011300

کارشناسی ارشد روانپرستاری

34

فوریت هاي روان پرستاري


1 واحد (5/0 واحد نظری و 5/0 واحد کارآموزی)

19011600

کارشناسی ارشد روانپرستاری

35

مدیریت پرستاري در بخش هاي  روانپزشکی

5/1 واحد (1 واحد نظری و 5/0 واحد کارآموزی)

19010500

کارشناسی ارشد روانپرستاری

36

مداخلات پرستاري گروهی و خانوادگی

2 واحد (1 واحد نظری و 1 واحد کارآموزی)

19011200

کارشناسی ارشد روانپرستاری

37

اختلالات روانی سالمندان و مراقبت هاي روان پرستاري

5/1 واحد (1 واحد نظری و 5/0 واحد کارآموزی)

19011400

کارشناسی ارشد روانپرستاری

38

پرستاري اعتیاد ( از پیشگیري تا توان بخشی با رویکرد خانواده محور)

1 (5/0 واحد نظری و 5/0 واحد کارآموزی)

19011500

کارشناسی ارشد روانپرستاری

39

کارورزي 1


2 واحد (کارآموزی در عرصه)

19011701

کارشناسی ارشد روانپرستاری

40

کارورزی 2


2 (کارآموزی در عرصه)


19011702

کارشناسی ارشد روانپرستاری

41

کارورزي 3


2 (کارآموزی در عرصه)


19011703

کارشناسی ارشد روانپرستاری

42

مدیریت پرستاری در بخش های روانپزشکی

5/1 واحد (1 واحد نظری- 5/0 واحد کارآموزی)

19010500

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد کودکان و داخلی جراحی

43

مدیریت پرستاری بالینی

5/1 واحد (1 واحد نظری- 5/0 واحد بالینی)

19030500

کارشناسی ارشد پرستاری کودکان

44

مدیریت خدمات پرستاری در بخش های بالینی

5/1 واحد (1 واحد نظری- 5/0 واحد کارآموزی)

19040500

کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

دکترای تخصصی (PHD)

45

مدیریت، رهبری و سیاست گذاری در پرستاری

2 واحد نظری

15092000

دکترای تخصصی (PHD)

46

مدیریت و رهبری در آموزش پرستاری

1 واحد نظری، 5/0 واحد عملی

15091600

دکترای تخصصی (PHD)

47

مباحث ویژه در پرستاری

75/0 واحد (5/0 واحد تئوری و 25/0 واحد عملی)

15092200

دکترای تخصصی (PHD)

48

روش شناسی، نقد پژوهش های ترکیبی و آزمون سازی

75/0 نظری

15091600

دکترای تخصصی (PHD)

 

 

بازگشت

آدرس : همدان - بلوارشهید فهمیده - روبروی پارک مردم - دانشکده پرستاری ومامایی - کدپستی :38698-65178 

تلفن : 38380535-081   نمابر: 38380447-081          Email:midnurse@umsha.ac.ir

تمام حقوق این سایت متعلق به دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد.
 

آخرین تاریخ بروزرسانی وب سایت 

شنبه ٢٨ فروردين ١٤٠٠