چهارشنبه ٢٧ شهريور ١٣٩٨
دسترسی آسان
نظرسنجی
محتوای وب سایت چقدربه نیازهای شما پاسخ می دهد؟

خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم

شوراي آموزشي

 وظايف شوراي آموزشي

شوراي آموزشي دانشكده با حضور اعضاي زير تشكيل شده است:

تركيب اعضاي شورا

1- آقای دکتر عشوندی

2- خانم دکتر معصومی

3- خانم دکتر چراغی

4- خانم دکتر سلطانی

5- آقای دکتر خداویسی

6- آقای دکتر صادقی

7- خانم دکتر صادقیان

8- آقای صلواتی

9- خانم دکتر حسن طهرانی

10- آقای عطایی

وظايف شوراي آموزشي :

الف - برنامه ريزي جهت ايجاد زمينه هاي اجرايي مصوباتي كه توسط معاون آموزشي دانشگاه ابلاغ مي گردد

ب - تدوين سياست هاي آموزشي دانشكده با توجه به خط مشي  آموزشي دانشگاه

ج - بررسي و تدوين طرح هاي آموزشي دانشكده و ارجاع آنها به شوراي آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه

د - بررسي و تدوين طرح هاي ارزشيابي فعاليت هاي آموزشي دانشكده و پيشنهاد آن به شوراي آموزشي دانشگاه

ه - هماهنگي ميان گروهها و بخش ها در ارائه دروس مشترك

و - اتخاذ تصميمات اجرايي براي هماهنگي و تطابق زماني تعليم و تحقيق در دانشكده

ز - بررسي و تعيين نياز دانشكده به عضويت هيات علمي جديد و پيشنهاد آن به شوراي دانشگاه براي تكميل اعضاي هيئت علمي هر گروه

ح - پيشنهاد شرايط پذيرش دانشجو و تعيين ظرفيت پذيرش و پيشنهاد آن به معاونت آموزشي

ط - بررسي و اظهار نظر در مواردي كه رئيس دانشكده به شورا ارجاع مي دهد .

ي - بررسي تقاضاهاي مرخصي مطالعاتي و پيشنهاد آن به شوراي دانشگاه

 

بازگشت

آدرس : همدان - بلوارشهید فهمیده - روبروی پارک مردم - دانشکده پرستاری ومامایی - کدپستی :38698-65178 

تلفن : 38380535-081   نمابر: 38380447-081          Email:midnurse@umsha.ac.ir

تمام حقوق این سایت متعلق به دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد.
 

آخرین تاریخ بروزرسانی وب سایت 

چهارشنبه ٢٧ شهريور ١٣٩٨